Taisyklės

1. Sąvokos ir bendrosios nuostatos:

1.1. Išskyrus atvejus, kai kontekstas reikalauja kitaip, žemiau nurodytos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos turi žemiau pateiktas reikšmes:

Paslaugų teikėjas – MB B cap, juridinio asmens kodas 305770680, registracijos adresas V.Žalakevičiaus g. 13-41, Vilnius, Lietuva.

Aikštelė – Paslaugų teikėjo valdoma automobilių stovėjimo aikštelė, kuri yra įsikūrusi adresu Dariaus ir Girėno 53, Vilnius, Lietuva, ir į kurią patekimas yra ribojimas įvažiavimo užtvaru.

Interneto svetainė – svetainė www.ekoparking.lt.

Klientas – tai asmuo, kuris sutiko su šiomis Taisyklėmis, atliko rezervavimą Paslaugų teikėjo Interneto svetainėje, sėkmingai apmokėjo Paslaugų teikėjo nurodyta sumą ir Taisyklių pagrindu naudojasi Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis.

Paslaugos – Paslaugų teikėjo teikiamos automobilių stovėjimo Aikštelėje paslaugos pagal faktinį Kliento automobilio stovėjimo laiką Aikštelėje.

Rezervavimo patvirtinimas – tai yra: 1) vienkartinis Paslaugų rezervavimą patvirtinantis el. laiškas, kurį gauna Klientas nurodytų el. pašto adresu ir kuris yra siunčiamas Paslaugų teikėjo po sėkmingai Kliento atlikto apmokėjimo už Paslaugas; ARBA 2) Interneto svetainė – www.ekoparking.lt/mano-rezervacija, kurioje nurodžius transporto priemonės valstybinį registracijos numerį bei asmeninį el. paštą, pateikiama pagrindinė rezervavimo informacija.

Taisyklės – yra taikomos visiems Paslaugų teikėjo Klientams ir reglamentuoja išankstinio Paslaugų rezervavimo Interneto svetainėje tvarką, naudojimosi Aikštele taisykles, atsiskaitymą už paslaugas, Kliento duomenų tvarkymą bei visas kitas žemiau nurodytus nuostatas.

1.2. Šių Taisyklių aiškinimui taikoma:

1.2.1. Nuorodos į asmenį(-is) apima nuorodas į fizinį ir juridinį asmenį.

1.2.2. Jeigu neišreikštas ketinimas nurodyti kitaip, žodžiai vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą, ir atvirkščiai; taip pat vienos giminės žodžiai reiškia ir kitas gimines.

1.2.3. Jeigu aiškiai nenumatyta kitaip, nuorodos į dienas laikomos nuorodomis į kalendorines dienas.

1.3. Tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento, įvykdžiusio šių Taisyklių 2.1. – 2.4. punkte nurodytus veiksmus ir reikalavimus, susiklosto civiliniai sutartiniai teisiniai santykiai dėl naudojimosi Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis, kurie yra įgyvendinami, vadovaudamiesi šiomis Taisyklėmis.

2. Paslaugų rezervavimo ir naudojimosi Aikštele bendroji tvarka bei taisyklės

2.1. Klientas iš anksto rezervuoja automobilio stovėjimo vietą Aikštelėje, atlikdamas rezervavimą Interneto svetainėje – www.ekoparking.lt. Klientas pateikia visą Paslaugų teikėjo prašomą informaciją: Paslaugų rezervavimo terminą (pradžią ir pabaigą), savo vardą, pavardę, transporto priemonės valstybinį registracijos numerį, telefono numerį bei el. pašto adresą.

2.2 Klientas sutinka pateikti informaciją apie save, kuri yra reikalinga Paslaugų įsigijimui ir jų teikimui. Klientas yra atsakingas už pateiktos informacijos teisingumą, o Paslaugų teikėjas neatsako, jei Paslaugos Klientui yra nesuteikiamos dėl to kad, Klientas neteisingai nurodė arba suklydo vesdamas savo asmens ar Paslaugų rezervavimo duomenis.

2.3 Atidžiai perskaitęs Taisykles ir su jomis atsakingai susipažinęs, Klientas Interneto svetainėje Paslaugų rezervavimo metu uždeda varnelę ties “Sutinku su taisyklėmis“. Tokiu būdu Klientas patvirtina, kad Taisyklės jam yra aiškios, suprantamos, ir kad jis sutinka su šiomis Taisyklėmis, ir įsipareigoja naudotis Paslaugomis tik Taisyklėse nustatyta tvarka.

2.4 Rezervavimas laikomas patvirtintas ir įsigalioja tik tada, kai Klientas, sutikęs su Interneto svetainėje skelbiamomis Taisyklėmis ir apmokėjęs už Paslaugas, į savo nurodytą el. paštą gauna Rezervavimo patvirtinimą ARBA rezervavimo informacija yra pateikiama Interneto svetainėje – www.ekoparking.lt/mano-rezervacija (norodžius rezervacijos metu įvestustransporto priemonės valstybinį numerį bei el. paštą). Aikštele Klientai gali naudotis tik atlikę rezervavimą ir/ar prasitęsę rezervavimo galiojimą. Paslaugų rezervavimo galiojimo terminas, data, Paslaugų kaina ir kiti rezervavimo duomenys yra nurodomi Rezervavimo patvirtinime ar www.ekoparking.lt/mano-rezervacija.

2.5 Keisti automobilio valstybinį registracijos numerį galima vieną kartą likus ne mažiau nei 12 valandoms iki rezervuotų Paslaugų termino pradžios parašant el. laišką adresu pagalba@ekoparking.lt. Keisti Paslaugų rezervavimo laiką galima viena kartą Interneto svetainėje likus ne mažiau nei 1 valandai iki rezervuotų Paslaugų termino pradžios, tik jei Aikštelėje yra laisvų vietų. Pakeitus Paslaugų rezervavimo termino pradžią ir/ar sutrumpinus Paslaugų trukmę, minimali mokama kaina už Paslaugas lieka lygi pirminei kainai, nurodytai Rezervavimo patvirtinime.

2.6. Rezervavimo atšaukti negalima. Jei Klientas nepasinaudoja Paslaugomis iki Paslaugų rezervavimo galiojimo termino pabaigos, ir/ar nepakeičia Paslaugų rezervavimo laiko kaip numatyta Taisyklių 2.5. punkte ir/ar atsisako Paslaugų, Paslaugų rezervavimas nėra pratęsiamas ar perkeliamas, ir Kliento sumokėti pinigai už Paslaugas Klientui nėra grąžinami, išskyrus atvejus paminėtus Taisyklių 2.7. punkte.

2.7. Jeigu Paslaugų rezervavimo termino laikotarpiu Klientas negali pasinaudoti Paslaugomis dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Paslaugų teikėjas įsipareigoja grąžinti Kliento sumokėtus už Paslaugas pinigus, bet Paslaugų teikėjas neatsako už visus kitus Kliento patirtus nuostolius ir/ar išlaidas. Klientas patvirtina, kad jis tai supranta, tam neprieštarauja ir pretenzijų Paslaugų teikėjui dėl to ateityje neturės.

2.8. Norint įvažiuoti/išvažiuoti į/iš Aikštelės, Kliento transporto priemonės valstybinis registracijos numeris turi būti švarus ir atitikti Lietuvos Respublikos Kelių eismo taisyklių numatytus techninius reikalavimus.

2.9. Klientas turi atvykti transporto priemone, kurios valstybinis registracijos numeris yra nurodytas Rezervavimo patvirtinime ar www.ekoparking.lt/mano-rezervacija (norodžius rezervacijos metu įvestus transporto priemonės valstybinį numerį bei el. paštą), prie Aikštelės Rezervavimo patvirtinime nurodytu laiku, ir sustoti prie įvažiavimo užtvaro. Numerių nuskaitymo sistemai nuskaičius transporto priemonės valstybinį registracijos numerį, nurodytą Rezervavimo patvirtinime, užtvaras pasikelia, ir Kliento transporto priemonė yra įleidžiama į Aikštelę. Klientas įsipareigoja pastatyti transporto priemonę laisvoje Aikštelės vietoje, užtikrindamas, kad transporto priemonė netrukdys kitų transporto priemonių statymui ir/ar eismui, ir laikytis kitų Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių.

2.10. Jei transporto priemonės stovėjimo laikas neviršija Rezervavimo patvirtinime nurodyto termino, norint išvažiuoti iš Aikštelės, Klientas turi sustabdyti transporto priemonę, kurios valstybinis registracijos numeris yra nurodytas Rezervavimo patvirtinime, prie išvažiavimo užtvaro, palaukti, kol numerių nuskaitymo sistema nuskaitys transporto priemonės valstybinį numerį, ir, pakilus išvažiavimo užtvarui, išvažiuoti iš Aikštelės.

2.11. Jeigu pasibaigus rezervavimo galiojimo terminui, nurodytam Rezervavimo patvirtinime, Klientas neišvažiuoja iš Aikštelės, Klientas privalo sumokėti už papildomą faktinį laiką Interneto svetainėje – www.ekoparking.lt/mano-rezervacija tuo metu galiojančiomis kainomis. Tai padaręs Klientas iš Aikštelės gali išvažiuoti ne vėliau nei per 30 minučių.

2.12. Aikštelė nėra saugoma, bet yra stebima vaizdo kameromis, taip pat yra fiksuojamas kiekvieno automobilio įvažiavimas bei išvažiavimas. Paslaugų teikėjas neatsako už Klientų transporto priemonių saugumą ar jiems padarytą žalą bei transporto priemonėse paliktus asmeninius daiktus.

2.13. Iškilus kitų klausimų ar sugedus Aikštelės įrangai, prašome kreiptis telefonu – +370 615 92256 arba el.paštu – pagalba@ekoparking.lt.

2.14. Klientas įsipareigoja atlyginti žalą, padarytą Paslaugų teikėjui, ar Paslaugų teikėjo patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Kliento veiksmų ar šių Taisyklių nesilaikymo. Taip pat Klientas privalo supažindinti su Taisyklėmis ir atsako už asmenų, kuriems buvo suteikta teisė naudotis transporto priemone, kurios valstybinis registracijos numeris buvo nurodytas Rezervavimo patvirtinime, veiksmus bei padarytą žalą.

3. Atsiskaitymas už paslaugas

3.1. Klientas už paslaugas atsiskaityti arba jas pratęsti gali tik interneto svetainėje – www.ekoparking.lt naudojantis elektronine bankininkyste arba banko mokėjimo kortele. Rezervavimas yra vienkartinis, galiojantis tik Rezervavimo patvirtinime nurodytu terminu.

3.2. Interneto svetainėje bei Rezervavimo patvirtinime nurodytos kainos yra galutinės, pateikiamos eurais ir su PVM. Transporto priemonės stovėjimo laikas yra skaičiuojamas atsižvelgiant į Kliento transporto priemonės stovėjimo terminą nurodytą Rezervavimo patvirtinime.

3.3. Jeigu pasibaigus rezervavimo galiojimo terminui, nurodytam Rezervavimo patvirtinime, Klientas neišvažiuoja iš Aikštelės, Klientas privalo sumokėti už papildomą faktinį laiką Interneto svetainėje – www.ekoparking.lt/mano-rezervacija tuo metu galiojančiomis kainomis.

3.4. Jei faktinis transporto priemonės stovėjimo laikas Aikštelėje yra trumpesnis, nei nurodyta Rezervavimo patvirtinime, piniginis skirtumas Klientui nėra grąžinamas.

4. Asmens duomenų apsauga

4.1. Teikdamas Paslaugas, Paslaugų Teikėjas veikia kaip duomenų valdytojas ir tvarko asmens duomenis, vadovaudamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

4.2. Sutikdamas su Taisyklėmis, Klientas pateikia tvarkyti savo asmens duomenis Paslaugų teikėjui, kad Paslaugų teikėjas galėtų sudaryti ir vykdyti Paslaugų teikimo sutartį su Klientu Paslaugų administravimo ir vykdymo tikslais bei kitais šiose Taisyklėse paminėtais tikslais. Paslaugų teikėjas tvarko šiuos sutarties sudarymo momentu pateikiamus Kliento asmens duomenis: vardas, pavardė, telefonas, el. paštas, transporto priemonės valstybinis registracijos numeris, numerių nuskaitymo sistemos fiksuojamos transporto priemonių fotonuotraukos, telefoninių pokalbių su Paslaugų teikėju įrašai bei vaizdo stebėjimo Aikštelėje vaizdai ir kiti Paslaugų naudojimo duomenys.

4.3. Paslaugų teikėjas, kaip duomenų valdytojas, turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie teikdami paslaugas tvarko asmens duomenis jo vardu.

4.4. Paslaugų teikėjas tvarko asmens duomenis tik tais atvejais, kai: duomenų tvarkymas būtinas siekiant sudaryti ir (arba) vykdyti jau sudarytą Paslaugų teikimo sutartį; turi tvarkyti asmens duomenis todėl, kad jį tai daryti įpareigoja teisės aktai; asmuo savanoriškai pateikė ir yra davęs sutikimą dėl savo duomenų tvarkymo; duomenis tvarkyti būtina teisėtais Paslaugų teikėjo interesais.

4.7. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai (iki 5 metų po asmens duomenų įsigijimo momento).

4.8. Asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Paslaugų Teikėjas, turi šias teises: susipažinti su Paslaugų teikėjo tvarkomais asmens duomenimis; reikalauti ištaisyti neteisingus arba netikslius savo asmens duomenis; ištrinti neteisėtai tvarkomus savo asmens duomenis; reikalauti, kad Paslaugų Teikėjas apribotų asmens duomenų tvarkymą; nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys; bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros.

4.9. Jeigu Kliento pateikti asmens duomenys pasikeičia, Klientas turi nedelsiant apie tai pranešti Paslaugų teikėjui, kreipdamasis į Paslaugų teikėją el. paštu adresu pagalba@ekoparking.lt.

4.10. Remiantis Paslaugų teikėjo teisėtu interesu, Kliento telefono numeris bei el. paštas gali būti naudojamas siekiant informuoti Klientą apie jam skirtus pasiūlymus bei pateikti kitą informaciją susijusią su Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis. Paslaugų teikėjo naujienlaiškiai, siekiantys informuoti Klientą apie Paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų pakeitimus ir/ar vykdomas akcijas, siunčiami Klientui ne dažniau nei vieną kartą per mėnesį.

4.11. Vaizdo stebėjimas ir įrašymas Aikštelėje vykdomas visą parą siekiant užtikrinti Paslaugų teikėjo turto apsaugą, Taisyklių ir teisės pažeidimų prevenciją, Paslaugų kokybę ir kitus administravimo procesus. Asmenys apie vykdomą vaizdo stebėjimą yra papildomai informuojami ir Aikštelėje esančiomis informacinėmis lentelėmis.

4.12. Paslaugų Teikėjas vaizdo stebėjimą vykdo laikydamasi teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo, tikslo apribojimo, duomenų minimizavimo ir proporcingumo, saugojimo trukmės apribojimo, vientisumo ir konfidencialumo principų.

4.13. Vaizdo įrašus gali peržiūrėti tik Paslaugų teikėjo įgalioti asmenys, susipažinę su asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais ir įsipareigoję jų laikytis. Vaizdo įrašai gali būti peržiūrėti tik esant arba turint įtarimų dėl Taisyklių bei kitų teisės aktų nuostatų pažeidimų, Bendrovės teikiamų Paslaugų kokybės, nelaimingų atsitikimų atvejais, turto praradimo ar sunaikinimo atvejais. Vaizdo įrašai yra automatiškai ištrinami (išsitrina seniausi vaizdo įrašai), kai vaizdo medžiagos dydis pasiekia nustatytos apimties atminties ribą. Apytikslė vaizdo stebėjimo įrašų, užfiksuotų Aikštelėje esančių lauko kamerų, saugojimo trukmė – iki 30 dienų, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuota daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai.

4.14. Kliento asmens duomenys gali būti atskleidžiami trečiosioms šalims, kurios teikia paslaugas Paslaugų teikėjui tik tiek, kiek tai būtina trečiųjų šalių ir Paslaugų teikėjo sudarytų tarpusavio sutarčių vykdymui, ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais.

4.15. Išklius bet kokiems klausimams susijusiems su asmens duomenų tvarkymu, Klientas gali kreiptis į Paslaugų teikėją el. paštu adresu pagalba@ekoparking.lt.

4.16. Detalesnė informacija apie Privatumo politika yra pateikiama – www.ekoparking.lt/privatumo-politika.

5. Kitos nuostatos

5.1. Šios Taisyklės Kliento atžvilgiu įsigalioja nuo susipažinimo su jomis patvirtinimo Interneto svetainėje momento.

5.2. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę vienašališkai keisti paslaugų taisykles prieš tai įspėjęs Klientus. Naujos taisyklės įsigalioja nuo datos, kai jos yra paskelbiamos Interneto svetainėje. Jeigu Klientas nesutinka su aukščiau nurodytais pakeitimais, jis privalo toliau nesinaudoti Paslaugomis.

5.3. Klientas įsipareigoja nepalikti vertingų daiktų automobilyje, taip pat pilnai supranta ir sutinka, kad paliktų daiktų ar pačio automobilio Paslaugų teikėjas nesaugo ir nepadengia jokių galimų Kliento nuostolių.

5.4. Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai (be Kliento pritarimo) perleisti visas iš šių Taisyklių kylančias teises ir pareigas trečiajam asmeniui.

5.4. Taisyklės aiškinamos ir taikomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise, o visi ginčai, nesutarimai, reikalavimai, kylantys iš šių Taisyklių ir su jomis susiję, turi būti sprendžiami derybų tarp šalių būdu, o ginčų, nesutarimų, reikalavimų neišsprendus derybomis – Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Paslaugos teikėjo įmonės registracijos adresu.

5.5. Jei bet kuri šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties yra ar tampa visiškai ar iš dalies negaliojančia ar neįgyvendinama, ji nedaro negaliojančiomis kitų Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju šalys susitaria pakeisti negaliojančią ar neįgyvendinamą nuostatą teisiškai galiojančia ir įgyvendinama nuostata, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji nuostata.

Skip to content