Privatumo politika

Norėtume jus informuoti, kad suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

 1. Kas yra šis dokumentas?

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto svetainė www.ekoparking.lt (toliau – Svetainė) bei bet kokiu kitu būdu susisiekiant su mumis.

1.2. Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad suprastumėte, kokią praktiką taikome tvarkydami Jūsų asmens duomenis. Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužinosite, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.

1.3. Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka.

1.4. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra laikomi: pavardė, vardas, telefono numeris, el. pašto adresas, transporto priemonės valstybinis registracijos numeris, PVM mokėtojo kodas ir kita.

1.5. Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje.

 1. Kas mes?

2.1. Šioje Privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų valdytojas – MB „B cap“, juridinio asmens kodas 305770680, adresas V. Žalakevičiaus g. 13-41, LT-10109 Vilnius.

 1. Kokių principų mes laikomės?

3.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

3.1.1. laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tarp jų ir BDAR, reikalavimų;

3.1.2. tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

3.1.3. rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

3.1.4. imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

3.1.5. laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

3.1.6. neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje arba teisės aktų nustatytais atvejais;

3.1.7. užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 1. Kokiais tikslais ir pagrindais mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

4.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

4.1.1. siekdami teikti Jums mūsų paslaugas, kad galėtume su Jumis sudaryti sutartį ir (ar) priimti užsakymus dėl Jūsų norimų paslaugų teikimo bei jas vykdyti, suteikiame galimybę naudotis Svetainės funkcijomis;

4.1.2. siekdami administruoti, matuoti ir gerinti mūsų Svetainės veikimą ir teikiamas paslaugas;

4.1.3. siekdami administruoti prašynus, skundus , reikalavimus;

4.1.4. tiesioginės rinkodaros tikslu, siekiant pateikti Jums pasiūlymus, naujienlaiškius ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių prekes ir (ar) paslaugas.

4.2. Mes renkame ir tvarkome šioje Privatumo politikoje išvardintus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

4.2.1. Jūsų sutikimas su šioje Privatumo politikoje numatytomis sąlygomis;

4.2.2. siekiant vykdyti sutartį bei Taisykles (www.ekoparking.lt/taisykles);

4.2.3. mūsų teisėtas interesas;

4.2.4. teisinės prievolės, kylančios ir taikomos mums, vykdymas.

 1. Kaip mes renkame Jūsų asmens duomenis?

5.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:

5.1.1. kai Jūs asmens duomenis pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis, kai užsakote paslaugas Svetainėje, bendraujate su mumis telefonu, e. paštu. Jums susisiekus su mumis raštu, e. paštu ar telefonu, mes išsaugosime susirašinėjimo ar pokalbių duomenis;

5.1.2. kai Jūs naudojatės Svetaine, tam tikra informacija yra renkama automatiškai;

5.1.3. kai Jūsų asmens duomenis teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka gauname iš kitų asmenų.

5.2. Mes galime jungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių. Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis.

 1. Kokiomis teisėto tvarkymo sąlygomis tvarkome Jūsų asmens duomenis?

6.1. Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiomis teisėto tvarkymo sąlygomis vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais:

6.1.1. Jums nurodant savo asmens duomenis atitinkamose Svetainėjes skiltyse bei patvirtinant sutartį/Ttaisykles ir (ar) užsakant kitas mūsų teikiamas paslaugas, tarp Jūsų ir Bendrovės yra sudaroma sutartis dėl konkrečių paslaugų teikimo, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais;.

6.1.2. Įvykdžius su mumis Bendrove sudarytą sutartį dėl konkrečių paslaugų teikimo, turime laikytis teisės aktais mums nustatytų prievolių bei saugoti šią sutartį ir (ar) tai patvirtinančius įrodymus;, todėl Jūsų asmens duomenis saugome vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.1.3. Jums pažymint sutikimą gauti tiesioginę rinkodarą ir (ar) užsakant tiesioginės rinkodaros gavimą kitu būdu, Jūs išreiškiate savo sutikimą dėl tokio asmens duomenų tvarkymo, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkysime vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais;.

6.1.4. Suteikus Jums paslaugas ir (ar) gavus apmokėjimą už suteiktas paslaugas, turime laikytis teisės aktais mums Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų prievolių, tinkamai vesti Bendrovės apskaitą bei saugoti apskaitos dokumentus, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.;

6.1.5. Jums pateikus skundą, reikalavimą ar kitą paklausimą dėl galimai pažeistų Jūsų teisių ir (ar) įstatymu saugomų interesų, mMes turime teisinę prievolę Jūsų paklausimą išnagrinėti bei pateikti Jums atsakymą;, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.1.6. Komunikuodami su mMumis ir (ar) lankydamiesi mMūsų administruojamose paskyrose, Jūs išreiškiate savo sutikimą, kad mMes galėtume susipažinti su Jūsų reiškiama komunikacija ir į ją atsakyti;, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 1. Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

7.1. Tam, kad galėtumėte Svetainėje su mumis sudaryti sutartis ir dėl parkavimosi ir (ar) užsakyti vienkartines parkavimosi paslaugas, taip pat pagal šias sutartis išrašytus apskaitos dokumentus administruoti Svetainėje, mes tvarkome šiuos Jūsų pateiktus Jūsų asmens duomenis:

7.1.1. Vardas;

7.1.2. Pavardė;

7.1.3. Telefono numeris;

7.1.4. Elektroninio pašto adresas;

7.1.5. Transporto priemonės valstybinis registracijos numeris;

7.1.6. Juridinio asmens pavadinimas ir kodas (Jei reikalinga sąskaita faktūra);

7.1.7. Juridinio asmens adresas(Jei reikalinga sąskaita faktūra);

7.1.8. Juridinio asmens PVM mokėtojo kodas (Jei reikalinga sąskaita faktūra);

7.1.9. Sutarties duomenys;

7.1.10. Paslaugos užsakymo duomenys.

7.2. Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Tuo atveju, jeigu Jūs naudojantis Svetaine, ar kitu būdu (raštu, e. paštu, telefonu) mums pateiktumėte šiuos duomenis, bus laikoma, kad šie duomenys buvo pateikti Jūsų sutikimu. Atitinkamai, mes šiuos Jūsų duomenis tvarkysime kartu su kitais Jūsų duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Privatumo politikos 6.1. punkte nurodytais būdais.

 1. Ar mes naudojame Jūsų asmens duomenis tiesioginei rinkodarai?

8.1. Taip, mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus, naujienlaiškius ir informaciją apie mūsų ir su mumis susijusių asmenų prekes ir (ar) paslaugas, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti.

8.2. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis naujienlaiškiams siųsti, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tąam Jūs galite pranešti apie atsisakymą e. būdu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose nurodytu būdu. Sutikimo atšaukimas neįpareigoja mūsų automatiškai sunaikinti Jūsų asmens duomenų.

8.3. Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis ryšio priemonėmis žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis 

8.4. Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.

 1. Kaip mes naudojame slapukus?

9.1. Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

9.2. Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, demografiniai duomenys ir, jei atvykote į Svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda.

9.3. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

9.3.1. kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą;

9.3.2. kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;

9.3.3. paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei;

9.3.4. tiksliniam rinkodaros orientavimui.

9.4. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis.

9.5. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

9.5.1. techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;

9.5.2. funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;

9.5.3. analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai (pvz.: Google Analytics);

9.5.4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti.

9.6. Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:

9.6.1. neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;

9.6.2. Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“;

9.6.3. nepalikdami Svetainės ir toliau ją naudodamiesi net ir pamatę Svetainėje pateiktą nuorodą (juostelę) apie slapukus.;

9.7. Jūs gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų.

 1. Kam mes teikiame Jūsų asmens duomenis?

10.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

10.2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis asmenimis, padedantiems mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais.

10.3. Mūsų surinktus duomenis apie Jus galime atskleisti šioms trečiosioms šalims:

10.3.1. trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pvz. techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais);

10.3.2. trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos tikslais.

10.4. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

 1. Saugojimas – kiek laiko mes saugome Jūsų asmens duomenis?

11.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

11.2. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

 1. Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?

12.1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos (ES) teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.

12.2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

12.3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

 1. Išorinės svetainės

13.1. Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų prekės ir (ar) paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. 

 1. Kokias teises Jūs turite?

14.1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

14.1.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

14.1.2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

14.1.3. reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;

14.1.4. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

14.1.5. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

14.1.6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

14.1.7. reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;

14.1.8. reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

14.2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

14.2.1. mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;

14.2.2. valstybės saugumą ar gynybą;

14.2.3. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

14.2.4. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

14.2.5. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

14.2.6. Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

14.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

14.4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

14.5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 14.2 punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

14.6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

14.7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

 1. Kam Jūs galite pateikti skundą?

15.1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis.

15.2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, www.ada.lt), nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

 1. Kaip bus keičiama ši Privatumo politika?

16.1. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis.

 1. Kaip su mumis susisiekti?

17.1. Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite toliau nurodytais kontaktais:

17.1.1. siunčiant paštu – MB B cap, adresu: V. Žalakevičiaus g. 13-41, LT-10109 Vilnius;

17.1.2. siunčiant e. paštu – pagalba@ekoparking.lt.

Skip to content